เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
แนวทางธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการ หรือ
อนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง


Administrator
 

    ระเบียบ ข้อบังคับ
       มหาวิทยาลัย

 
      การวิจัย บริการวิชาการ
    การบริหารงานบุคคล
    การเงิน งบประมาณ
 

    รับข้อคิดเห็นของประชาคม
       มมส. เพื่อปรับปรุง ระเบียบ
      ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย

 
      กระดานสนทนา
 

 

ข้อบังคับ


ค้นหาข้อมูล :
* กรอก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง
  การวิจัย บริการวิชาการ
1 การบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2 การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3 เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  การบริหารงานบุคคล
1 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556
2 การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
3 การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
4 หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555
5 การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
6 การลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขึ้นสูง พ.ศ. 2555
8 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
9 เงินประจำตำแหน่งหรือค่าตอบแทนของพนักงานประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2555
10 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งบุคคลากร พ.ศ. 2554
11 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
13 มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2554
14 ตำแหน่งพนักงาน พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
15 อำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ วินัยและการรักษาวินัยการออกจากราชการของพนักงาน พ.ศ. 2553
16 การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
17 การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2552
18 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
19 การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง พ.ศ. 2552
20 หลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บนข้าราชการและพนักงานที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552
21 การสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ พ.ศ. 2552
22 การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เพราะเหตุคับข้องใจ พ.ศ. 2552
23 การออกจากราชการ พ.ศ. 2552
24 หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการต่ออายุราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
25 เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
26 หลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550
27 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนหรือสื่อการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
28 การกำหนดตำแหน่งทางวิชารการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
29 สวัสดิการการศึกษาของบุตรบุคลากรที่เรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2546
30 การยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
31 จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554
32 คุณสมบัติและการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2552
33 จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2552
34 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2545
35 การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539
36 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2546
37 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการลาออกจากตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2540
38 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2538
39 การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
40 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556 (ลงวันที่ 28 ก.พ. 56)
41 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ลงวันที่ 19 เม.ย. 56)
42 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2557
  การเงิน งบประมาณ
1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2555
2 การจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี โดยใช้เงินรายได้ พ.ศ. 2555
3 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2552
4 เบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
5 ที่พักรับรองของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2552
6 เบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
8 เงินทดลองราชการของบุคลากรจากเงินรายได้ พ.ศ. 2552
9 เงินทดลองราชการของหน่วยงานจากเงินรายได้ พ.ศ. 2552
10 ค่าบำรุงการบริหารจัดการสถานที่ ห้องประชุม ห้องบรรยายและครุภัณฑ์ พ.ศ. 2552
11 เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรจากเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2552
12 เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2552
13 การจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนโดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
14 การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยใช้เงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2551
15 เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541
16 เงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
17 การจัดตั้งกองทุน พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
18 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
19 การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหลักสูตร พ.ศ. 2538
20 การศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2556
21 การเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
22 หลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบเข้า พ.ศ. 2553
23 การเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
24 โครงการจัดการเรียนการสอนภายนอก พ.ศ. 2552
25 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
26 การให้ทุนการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. 2547
27 การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พ.ศ. 2546
28 การลงทะเบียนของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
29 การลงทะเบียนเรียนของนิสิต พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
30 วินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554
31 การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
32 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าตอบแทนในการประเมินผลงานและเบี้ยประชุม พ.ศ. 2556
33 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) พ.ศ.2557
34 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าพาหนะ และเบี้ยประชุมในการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานวิชาการสังกัด รร.สาธิต 2557
 
จำนวน : 34  หัวข้อ | จำนวน : 1 | หน้า : 1
:: กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ::
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร/โทรสาร 043-754-374 ภายใน 1342,1277,1313,1391
©Copyright all reserv. 2012 | Designed by D-bestwebmaster@gmail.com