เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
แนวทางธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการ หรือ
อนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง


Administrator
 

    ระเบียบ ข้อบังคับ
       มหาวิทยาลัย

 
      การวิจัย บริการวิชาการ
    การบริหารงานบุคคล
    การเงิน งบประมาณ
 

    รับข้อคิดเห็นของประชาคม
       มมส. เพื่อปรับปรุง ระเบียบ
      ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย

 
      กระดานสนทนา
 

 

ข้อบังคับ


ค้นหาข้อมูล :
* กรอก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง
  การวิจัย บริการวิชาการ
1 การบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2 การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3 เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
จำนวน : 3  หัวข้อ | จำนวน : 1 | หน้า : 1
:: กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ::
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร/โทรสาร 043-754-374 ภายใน 1342,1277,1313,1391
©Copyright all reserv. 2012 | Designed by D-bestwebmaster@gmail.com