เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
แนวทางธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการ หรือ
อนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง


Administrator
 

    ระเบียบ ข้อบังคับ
       มหาวิทยาลัย

 
      การวิจัย บริการวิชาการ
    การบริหารงานบุคคล
    การเงิน งบประมาณ
 

    รับข้อคิดเห็นของประชาคม
       มมส. เพื่อปรับปรุง ระเบียบ
      ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย

 
      กระดานสนทนา
 

 

ข้อบังคับ


ค้นหาข้อมูล :
* กรอก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง
  การบริหารงานบุคคล
1 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556
2 การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
3 การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
4 หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555
5 การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
6 การลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขึ้นสูง พ.ศ. 2555
8 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
9 เงินประจำตำแหน่งหรือค่าตอบแทนของพนักงานประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2555
10 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งบุคคลากร พ.ศ. 2554
11 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
13 มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2554
14 ตำแหน่งพนักงาน พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
15 อำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ วินัยและการรักษาวินัยการออกจากราชการของพนักงาน พ.ศ. 2553
16 การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
17 การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2552
18 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
19 การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง พ.ศ. 2552
20 หลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บนข้าราชการและพนักงานที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552
21 การสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ พ.ศ. 2552
22 การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เพราะเหตุคับข้องใจ พ.ศ. 2552
23 การออกจากราชการ พ.ศ. 2552
24 หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการต่ออายุราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
25 เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
26 หลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550
27 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนหรือสื่อการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
28 การกำหนดตำแหน่งทางวิชารการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
29 สวัสดิการการศึกษาของบุตรบุคลากรที่เรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2546
30 การยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
31 จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554
32 คุณสมบัติและการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2552
33 จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2552
34 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2545
35 การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539
36 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2546
37 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการลาออกจากตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2540
38 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2538
39 การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
40 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556 (ลงวันที่ 28 ก.พ. 56)
41 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ลงวันที่ 19 เม.ย. 56)
42 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2557
 
จำนวน : 42  หัวข้อ | จำนวน : 1 | หน้า : 1
:: กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ::
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร/โทรสาร 043-754-374 ภายใน 1342,1277,1313,1391
©Copyright all reserv. 2012 | Designed by D-bestwebmaster@gmail.com