เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
แนวทางธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการ หรือ
อนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง


Administrator
 

    ระเบียบ ข้อบังคับ
       มหาวิทยาลัย

 
      การวิจัย บริการวิชาการ
    การบริหารงานบุคคล
    การเงิน งบประมาณ
 

    รับข้อคิดเห็นของประชาคม
       มมส. เพื่อปรับปรุง ระเบียบ
      ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย

 
      กระดานสนทนา
 

 

ข้อบังคับ


ค้นหาข้อมูล :
* กรอก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง
  การเงิน งบประมาณ
1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2555
2 การจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี โดยใช้เงินรายได้ พ.ศ. 2555
3 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2552
4 เบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
5 ที่พักรับรองของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2552
6 เบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
8 เงินทดลองราชการของบุคลากรจากเงินรายได้ พ.ศ. 2552
9 เงินทดลองราชการของหน่วยงานจากเงินรายได้ พ.ศ. 2552
10 ค่าบำรุงการบริหารจัดการสถานที่ ห้องประชุม ห้องบรรยายและครุภัณฑ์ พ.ศ. 2552
11 เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรจากเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2552
12 เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2552
13 การจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนโดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
14 การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยใช้เงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2551
15 เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541
16 เงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
17 การจัดตั้งกองทุน พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
18 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
19 การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหลักสูตร พ.ศ. 2538
20 การศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2556
21 การเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
22 หลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบเข้า พ.ศ. 2553
23 การเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
24 โครงการจัดการเรียนการสอนภายนอก พ.ศ. 2552
25 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
26 การให้ทุนการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. 2547
27 การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พ.ศ. 2546
28 การลงทะเบียนของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
29 การลงทะเบียนเรียนของนิสิต พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
30 วินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554
31 การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
32 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าตอบแทนในการประเมินผลงานและเบี้ยประชุม พ.ศ. 2556
33 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) พ.ศ.2557
34 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าพาหนะ และเบี้ยประชุมในการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานวิชาการสังกัด รร.สาธิต 2557
 
จำนวน : 34  หัวข้อ | จำนวน : 1 | หน้า : 1
:: กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ::
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร/โทรสาร 043-754-374 ภายใน 1342,1277,1313,1391
©Copyright all reserv. 2012 | Designed by D-bestwebmaster@gmail.com