จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
มิถุนายน 2561
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
[R2]คณะกรรมการ
[R3]สอบหาข้อเท
[R4]สอบสวนวินั
[R2]ติดตามความ
2
3
4
[R2]ประชุมคณะก
[R2]คณะกรรมการ
[R1]ลงนาม MoU
5
[R1]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมเตรี
[R2]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
6
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมกลั่
[R1]ประชุมกลั่
7
[R1]ประชุม คณะ
[R2]กฎหมายและธ
[R5]สอบข้อเท็จ
[R5]สอบข้อเท็จ
8
[R2]ประชุมคณะก
[R3]โครงการพัฒ
[R3]โครงการพัฒ
[R5]ติดตามความ
9
10
11
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมหารื
[R1]ประชุมกลั่
[R5]เตรียมคำให
12
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R1]คณะกรรมการ
[R2]ประชุมรายง
[R2]ประชุมรายง
13
[R1]อบรม IQA แก่ป
[R2]การประชุมค
[R3]อบรมหนังสื
[R3]อมรมหนังรา
14
[R3]สอบข้อเท็จ
[R3]สอบข้อเท็จ
[R2]ประชุมอธิก
[R4]รับรองประช
15
[R1]โครงการเสร
[R2]ประชุมคณะก
16
17
18
[R2]ประชุมคณะก
[R2]สอบสัมภาษณ
[R3]สอบข้อเขีย
[R1]โครงการเสร
19
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ติดตามงานก
[R5]เตรียมคำให
[R5]เตรียมคำให
20
[R3]สอบสวนวินั
[R5]เตรียมคำให
[R1]ล้างแอร์ ซ
[R1]ล้างแอร์ ซ
21
[R1]ประชุมกองป
[R2]ประชุมกรรม
[R5]เตรียมคำให
[R5]เตรียมคำให
22
[R2]เลือกตั้งก
[R2]เลือกตั้งก
[R5]เตรียมคำให
[R5]เตรียมคำให
23
24
25
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมประจ
[R3]ขอเรียนเชิ
26
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R1]เสวนาเพื่อ
[R2]ประชุมคณะก
27
[R2]ประชุมอธิก
[R1]คณะกรรมการ
[R3]สอบสวนวินั
28
[R2]ประชุมเตรี
[R2]ติดตามงานก
29
[R3]กลุ่มงานปร
[R1]สัมมนานักว
[R2]คณะกรรมการ
[R2]คณะกรรมการ
30
 

วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1