จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
กันยายน 2560
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
[R1]ประชุมกำกั
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R3]ประชุมเพื่
2
3
4
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R5]ประเมินค่า
[R5]สอบสวนวินั
5
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R2]ประชุมคณะก
6
[R2]ประชุมอธิก
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R2]คณะกรรมการ
7
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R3]สอบวินัย
[R2]การถ่ายโอน
8
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R1]ก.อ.ม.
[R2]ประชุมบุคล
9
10
11
[R2]ประเมินผลป
[R3]การตรวจประ
[R3]การตรวจประ
[R4]ซ่อมแซม
12
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประเมินประ
[R2]ประเมินประ
[R3]ประเมินประ
13
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R1]ต้อนรับเยา
[R2]ประชุมคณะก
14
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R5]สอบสวนวินั
[R2]การนำเสนอร
15
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R1]คณะกรรมการ
[R2]กรรมการกำก
16
17
18
[R2] ประชุมคณะ
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R3]สอบสวนวินั
19
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R1]คณะกรรมการ
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
20
[R2]ประชุมอธิก
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R2]กฐินสามัคค
21
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R2]ประชุมคณะก
22
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R1]ประชุมคณะก
23
24
25
[R2]ประชุมคณะก
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R1]ประชุมคณะก
26
[R1]ประชุมคณะก
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R1]สมาคมศิษย์
27
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R3]สอบสวนวินั
[R2]ติดตามงานก
28
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R5]เตรียมคำให
[R5]เตรียมคำให
29
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R5]เตรียมคำให
[R5]เตรียมคำให
30
 

วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1