จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
ตุลาคม 2561
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
[R2]สอบข้อเท็จ
[R4]ประชุมเตรี
[R1]เตรียมความ
2
[R2]ประชุม ก.บ.ม
[R3]คณะกรรมการ
[R2]คณะอนุกรรม
[R3]ประชุมงานส
3
[R2]ประชุมอธิก
[R3]สอบสวนวินั
[R5]คณะกรรมการ
[R2]ติดตามความ
4
[R1]ประชุมเงิน
[R2]ประชุมกลุ่
5
[R2]ประชุมการพ
6
7
8
[R2]ประชุมคณะก
[R4]ประเมินค่า
[R3]พิจารณาผลง
9
[R1]ประชุมคณะก
[R3]คณะกรรมการ
[R2]กำกับ ดูแล
10
[R1]สรุปผลการว
[R1]สรุปผลการว
[R3]สอบสวนวินั
[R2]กองทุนพัฒน
11
[R1]ประเมินคุณ
[R1]ประเมินคุณ
[R2]ประเมินคุณ
[R2]ประเมินคุณ
12
[R1]ประเมินคุณ
[R1]ประเมินคุณ
[R2]ประเมินคุณ
[R2]ประเมินคุณ
13
14
15
[R1]สรุปผลการว
[R1]สรุปผลการว
16
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R1]คณะกรรมการ
[R3]สอบสวนวินั
[R2]สอบนักวิเท
17
[R2]ประชุมอธิก
[R2]สรุปแผนการ
[R1]kmการจัดซื้
18
[R1]คณะทำงานพั
[R3]สอบข้อเท็จ
19
[R2]โครงการทบท
20
21
22
[R1]สรุปผลการว
[R1]สรุปผลการว
[R2]ประชุมเรื่
23
[R1]ประชุมคณะก
24
[R1]ประชุมบริห
[R2]ประชุมคณะก
[R5]คณะกรรมการ
[R3]สอบสวนวินั
25
[R2]สอบข้อเท็จ
26
[R2]สอบนักวิเท
27
28
29
[R1]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมชี้แ
[R2]สรรหาคณบดี
[R3]พิจารณาเลื
30
[R1]คณะกรรมการ
[R2]ติดตามงานก
[R2]ประชุมคณะก
31
[R2]โครงการทบท
[R1]เตรียมงานผ
[R3]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมรับส
 

วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1