จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
เมษายน 2561
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
2
[R2]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R5]สอบสวนวินั
[R5]สอบสัมภาษณ
3
[R3]สอบจรรยาบร
[R3]สอบจรรยาบร
[R2]ประชุมเตรี
[R2]การเลือผู้
4
[R2]ประชุมอธิก
[R1]ประชุมนิสิ
[R2]ติดตามงานจ
[R5]เตรียมคำให
5
[R1]ติดตามการด
[R2]กรรมการบริ
[R5]คณะกรรมการ
[R1]กฎหมายและธ
6
7
8
9
[R1]โครงการ EdPEx
[R1]โครงการ Edpex
[R3]โครงการ EdPex
[R2]โครงการ EdPEx
10
[R1]ประชุมคณะก
[R2]สอบคัดเลือ
[R2]สอบคัดเลือ
[R1]พิจารณาจำน
11
[R4]เตรียมคำให
12
13
14
15
16
17
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R2]ประชุมคณะก
[R3]ประชุมคณะก
[R5]ประชุมการจ
18
[R2]ประชุมอธิก
[R2]คณะกรรมการ
[R3]ปประชุมกรร
[R3]ประชุมคัดเ
19
[R1]ประชุมกำกั
[R1]การบริหารง
[R3]ประชุมคณะก
[R5]เตรียมคำให
20
[R5]เตรียมคำให
[R5]เตรียมคำให
21
22
23
24
[R1]ประชุมคณะก
[R1]คณะกรรมการ
[R3]ตรวจสอบข้อ
[R2]ประชุมคณะก
25
[R2]มอบงานคณบด
[R3]เชิญประชุม
[R2]ประชุมเรื่
26
[R1]ประชุมกองป
[R5]ประชุมคณะก
27
[R3]กลุ่มงานปร
[R2]ประชุมหารื
28
[R1]ประชุมสภาอ
[R1]ประชุมสภาอ
[R2]รับรองผู้เ
[R2]รับรองผู้เ
29
[R1]ประชุมสภาอ
[R1]ประชุมสภาอ
30
[R1]ประชุมคณะก
[R2]คณะกรรมการ
[R2]สรรหาคณบดี
[R3]ความร่วมมื
 

วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1