จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
พฤศจิกายน 2560
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
[R2]ประชุมอธิก
[R4]ปรับปรุง
[R4]ปรับปรุง
[R1]ประชุมคณะก
2
[R4]ปรับปรุง
[R4]ปรับปรุง
[R1]ต้อนรับคณะ
[R2]ประชุมต้อน
3
[R2]ประชุมคณะก
[R4]ปรับปรุง
[R4]ปรับปรุง
[R2]พิจารณาเลื
4
5
6
[R4]ปรับปรุง
[R4]ปรับปรุง
[R3]พิจารณาผลง
[R1]เตรียมความ
7
[R1]ประชุมคณะก
[R4]ปรับปรุง
[R4]ปรับปรุง
[R2]คณะทำงานยก
8
[R2]ตรวจประเมิ
[R4]ปรับปรุง
[R4]ปรับปรุง
[R2]คณะกรรมการ
9
[R4]ปรับปรุง
[R4]ปรับปรุง
[R1]คณะกรรมการ
[R1]เตรียมความ
10
[R1]ประชุมคณะก
[R4]ปรับปรุง
[R4]ปรับปรุง
[R2]กรรมการกฎห
11
12
13
[R4]ปรับปรุง
[R4]ปรับปรุง
[R1]ประชุมคณะก
[R3]เชิญประชุม
14
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R4]ปรับปรุง
[R4]ปรับปรุง
[R1]ประชุมกองป
15
[R2]ประชุมอธิก
[R4]ปรับปรุง
[R4]ปรับปรุง
[R3]ประชุมตรวจ
16
[R2]ตรวจประเมิ
[R4]ปรับปรุง
[R4]ปรับปรุง
[R5]คณะกรรมการ
17
[R4]ปรับปรุง
[R4]ปรับปรุง
[R5]คณะกรรมการ
[R2]พิจารณา แผ
18
19
20
[R2] ประชุมคณะ
[R4]ปรับปรุง
[R4]ปรับปรุง
[R3]สอบข้อเขีย
21
[R1]ประชุมคณะก
[R1]คณะกรรมการ
[R2]กองทุนพัฒน
[R2]ตรวจประเมิ
22
[R4]ปรับปรุง
[R4]ปรับปรุง
[R2]ประชุมอธิก
[R5]การตรวจสอบ
23
[R4]ปรับปรุง
[R4]ปรับปรุง
[R2]ประชุมคณะก
24
[R4]ปรับปรุง
[R4]ปรับปรุง
[R2]การประชุมค
25
26
27
[R2]ประชุมคณะก
[R4]ปรับปรุง
[R4]ปรับปรุง
[R1]คณะกรรมการ
28
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R4]ปรับปรุง
[R4]ปรับปรุง
[R2]ประชุมคณะก
29
[R4]ปรับปรุง
[R4]ปรับปรุง
[R2]รับการตรวจ
[R2]การพิจารณา
30
[R4]ปรับปรุง
[R4]ปรับปรุง
[R2]ติดตามงานก
[R3]ประชุมคณะก
 

วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1