จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
พฤษภาคม 2560
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
[R2]ประชุมคณะก
[R5]ประชุมคณะก
[R3]สอบข้อเท็จ
[R1]รับประเมิน
2
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R1]อาคันตุกะพ
3
[R2]ประชุมอธิก
[R2]ต้อนรับและ
[R1]ต้อนรับคณะ
[R1]คณะกรรมการ
4
5
[R2]ประชุมคณะก
[R5]พิจารณาดอก
[R4]พิจารณาดอก
[R2]คณะกรรมการ
6
7
8
[R1]การประชุมห
[R2]ต้อนรับคณะ
[R2]ต้อนรับคณะ
[R2]ประชุมหารื
9
[R1]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมคณะก
[R3]ประชุมคณะก
[R2]สรุปงานสิส
10
11
[R2]ประเมินผลก
[R3]ติดตามผลกา
12
13
14
15
[R1]ประชุมประเ
[R1]ประชุมประเ
[R2]ประเมินอธิ
[R2]ประเมินอธิ
16
[R1]คณะกรรมการ
[R2]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมประเ
[R3]ประชุมคณะก
17
[R4]การสอบหาข้
[R2]คณะกรรมการ
[R3]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมคณะก
18
[R3]คณะกรรมการ
[R1]ประชุมหารื
[R2]ประชุมอนุก
[R1]ประชุมคณะก
19
[R1]ประชุมคณะก
[R5]ประชุมคณะก
[R3]สอบสวนวินั
[R2]ประชุมติดต
20
21
22
[R2] ประชุมคณะ
[R1]ประชุมกลั่
[R1]ประชุมกลั่
[R4]ซ่อมแซม
23
[R1]ประชุมคณะก
[R1]คณะกรรมการ
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
24
[R2]ประชุมอธิก
[R2]ประชุมกรรม
[R3]กองทุนพัฒน
[R4]ซ่อมแซม
25
[R3]ประชุมกองบ
[R2]คณะกรรมการ
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
26
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
27
28
29
[R5]สอบสวนวินั
[R2]ประชุมหารื
[R1]ประชุมคณะก
[R2]พิจารณากลั
30
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R2]พิจารณาเลื
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
31
[R1]ประชุมกลั่
[R1]ประชุมกลั่
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
 

วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1