จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
มีนาคม 2562
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
[R3]กองการเจ้า
[R3]กองการเจ้า
2
3
4
[R2]ประชุมคณะก
[R5]ประเมินค่า
[R3]กองการเจ้า
[R3]กองการเจ้า
5
[R1]ประชุมคณะก
[R3]คณะกรรมการ
[R3]กองการเจ้า
[R1]ติดตามงานก
6
[R1]ประชุมหัวห
[R3]สอบสวนวินั
[R3]กองการเจ้า
[R2]คณะกรรมการ
7
[R3]กองการเจ้า
[R3]กองการเจ้า
[R5]ประชุมประจ
8
[R3]กองการเจ้า
[R3]กองการเจ้า
[R1]ประชุมกิจก
[R2]คณะกรรมการ
9
10
11
[R3]กองการเจ้า
[R3]กองการเจ้า
[R4]สอบหาข้อเท
[R5]สอบข้อเท็จ
12
[R1]ก.บ.ม.
[R3]กองการเจ้า
[R3]กองการเจ้า
[R2]คณะกรรมการ
13
[R2]ประชุมอธิก
[R3]กองการเจ้า
[R3]กองการเจ้า
[R1]ประชุมถ่าย
14
[R2]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R3]กองการเจ้า
[R3]กองการเจ้า
15
[R3]กองการเจ้า
[R3]กองการเจ้า
[R1]ซักซ้อมควา
[R1]ซักซ้อมควา
16
17
18
[R3]กองการเจ้า
[R3]กองการเจ้า
[R1]ต้อนรับคณะ
[R2]คณะกรรมการ
19
[R1]ประชุมคณะก
[R1]คณะกรรมการ
[R3]กองการเจ้า
[R3]กองการเจ้า
20
[R3]กองการเจ้า
[R3]กองการเจ้า
[R2]สอบความรับ
[R1]พิจารณาโอน
21
[R1]คณะทำงานพั
[R3]กองการเจ้า
[R3]กองการเจ้า
[R1]ฟังสรุปผลก
22
[R2]ประชุมคณะก
[R3]กองการเจ้า
[R3]กองการเจ้า
[R5]สอบคัดเลือ
23
24
25
[R3]กองการเจ้า
[R3]กองการเจ้า
[R2]ประชุมบุคล
26
[R3]กองการเจ้า
[R3]กองการเจ้า
[R5]คณะกรรมการ
27
[R2]กองคลังและ
[R2]ประชุมรับก
[R1]ประชุมอธิก
[R3]กองการเจ้า
28
[R3]กองการเจ้า
[R3]กองการเจ้า
[R1]ทดสอบระบบ
[R2]สรรหาผู้อำ
29
[R1]ประชุมสภาม
[R3]กองการเจ้า
[R3]กองการเจ้า
[R2]ประชุมอนุก
30
31
 

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการจองอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง


วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1