จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
กุมภาพันธ์ 2561
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
[R2]ประชุมคณะก
[R1]โครงการ EdPEx
[R1]โครงการ EdPEx
[R3]โครงการ EdPEx
6
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R2]คัดเลือกข้
[R1]ประชุมสภาค
7
[R2]ประชุมอธิก
[R3]สอบหาข้อเท
8
[R1]ลงนาม MoU
[R2] กำกับ ดูแล
[R3]สอบข้อเท็จ
9
[R2]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
10
11
[R1]ประชุมประจ
12
[R2]ประชุมคณะก
[R3]ประชุม MSU - TPT
[R3]หารือแนวทา
[R4]เตรียมคำให
13
[R1]ประชุมคณะก
[R2]กองทุนพัฒน
[R4]ประชุมสอบห
[R4]เตรียมคำให
14
[R1]ประชุมหัวห
[R2]สรรหาคณบดี
[R4]เตรียมคำให
[R3]สอบนักประช
15
[R1]หัวหน้า+ผู
[R1]ประชุมคณะก
[R2]การขอตำแหน
[R3]ประชุมคณะก
16
[R2]คณะกรรมการ
[R1]ประชุมคณะก
[R3]หารือการเบ
[R4]เตรียมคำให
17
18
19
[R3]เลือกผู้แท
[R2]คณะกรรมการ
[R2]คณะกรรมการ
[R1]ติดตามงานจ
20
[R1]คณะกรรมการ
[R2]คณะกรรมการ
[R2]ค่าตอบแทนก
[R3]ประชุมกลุ่
21
[R2]ประชุมอธิก
[R2]การสอบแข่ง
[R1]ชมรมข้าราช
[R1]การเขียนแล
22
[R2]สรรหาคณบดี
[R2]คณะกรรมการ
[R1]พิจารณาร่า
[R3]กรรมการบริ
23
[R1]การประชุมห
[R2]การจัดการค
24
25
26
[R2]ประเมินอธิ
[R3]ประเมินอธิ
[R3]ประเมินอธิ
[R4]ประเมินอธิ
27
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ติดตามงานจ
[R4]ตรวจสอบข้อ
28
[R2]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R5]ประเมินผลก
[R4]คณะกรรมการ
 

วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1