จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
สิงหาคม 2561
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
[R1]โครงการเพิ
2
3
[R3]สอบหาข้อเท
[R1]โครงการพัฒ
[R1]โครงการพัฒ
4
5
6
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมประธ
[R1]ประชุมจัดท
[R2]ประชุมหารื
7
[R2]ประชุม ก.บ.ม
[R5]สอบพนักงาน
[R5]สอบพนักงาน
[R2]คณะกรรมการ
8
[R1]ประชุมอธิก
[R2]กฎหมายและธ
[R3]ประชุมอนุก
[R4]คณะอนุกรรม
9
[R1]ประชุมกำกั
[R1]Kick-off MOU SCB - Workshop
[R3]-
[R3]-
10
[R1]ประชุมหารื
[R2]คณะกรรมการ
[R2]ตรวจรับมอบ
[R3]-
11
12
13
14
[R1]ประชุมคณะก
[R3]-
[R3]-
[R2]ประชุมคณะก
15
[R2]สรุปแผนการ
[R1]คณะกรรมการ
[R3]ประชุมคณะก
[R3]ประชุมคณะก
16
[R2]คณะกรรมการ
[R1]ประชุมเครื
[R1]เตรียมงานเ
[R3]-
17
[R2]การประเมิน
[R2]ประเมินผลก
[R3]-
[R3]-
18
19
20
[R2]ประเมินผลก
[R2]ประเมินผลก
[R1]คณะกรรมการ
[R1]คณะกรรมการ
21
[R2]ประชุม ก.บ.ม
[R1]คณะกรรมการ
[R3]-
[R3]-
22
[R2]ประชุมอธิก
[R1]คณะกรรมการ
[R1]คณะกรรมการ
[R3]-
23
[R1]คณะกรรมการ
[R1]คณะกรรมการ
[R2]สอบสวนวินั
[R3]-
24
[R1]คณะกรรมการ
[R1]คณะกรรมการ
[R2]ประชุมคณะก
[R2]สอบสวนวินั
25
26
27
[R1]ประชุมคณะก
[R2]วิพากษ์ SAR ร
[R1]คณะกรรมการ
[R2]คณะกรรมการ
28
[R1]ประชุมคณะก
[R2]โครงการวิพ
[R2]คณะกรรมการ
[R3]Kick-off MOU SCB - Workshop U
29
[R3]คณะกรรมการ
[R3]คณะกรรมการ
[R2]โครงการวิพ
[R1]ประเมินกลุ
30
31
[R3]กลุ่มงานปร
 

วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1