จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
มีนาคม 2560
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
[R5]รับการตรวจ
[R5]รับการตรวจ
[R1]ประชุมคณะก
[R2]เครื่องราช
2
[R5]รับการตรวจ
[R5]รับการตรวจ
[R1]คณะอนุกรรม
[R4]ประชุมประจ
3
[R2]ประชุมคณะก
4
5
6
[R2]ประชุมกองท
[R2]ประชุมพนัก
[R1]คณะอนุกรรม
7
[R1]ประชุม ก.บ.ม
8
[R2]ประชุมอธิก
[R1]ประชุมหัวห
[R4]การสอบสวนว
[R3]คณะกรรมการ
9
[R2]ประชุมคณะก
[R3]สอบสัมภาษณ
[R4]สอบละเมิด
[R4]สอบละเมิด
10
[R2]คณะกรรมการ
[R4]สอบสวนวินั
[R5]สอบละเมิด
[R5]สอบละเมิด
11
12
13
[R2]ประชุุมประ
[R2]ประชุมกรรม
[R3]กำกับ ดูแล
14
[R1]ประชุมคณะก
[R3]สอบคัดเลือ
[R3]สอบสัมภาษณ
[R1]หารือแนวทา
15
[R1]นิสิตต่างช
[R2]เรื่องแต่ง
16
[R1]ติดตามงานก
[R2]คณะกรรมการ
17
[R2]กรรมการบริ
[R1]คณะกรรมการ
[R3]รับการตรวจ
[R3]รับการตรวจ
18
19
20
[R2] ประชุมคณะ
[R4]ประเมินค่า
[R3]สอบสวนวินั
[R3]ประชุมงาน
21
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R2]คณะกรรมการ
[R2]เตรียมงานส
22
[R2]ประชุมคณะก
23
[R2]ประชุมติดต
24
[R2]ต้อนรับคณะ
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมติดต
[R3]กรรมการกลั
25
26
27
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมคณะก
[R3]ประชุมคณะก
28
[R1]ประชุมคณะก
[R1]ติดตามงานก
29
[R2]โครงการอนุ
[R2]ประชุมอธิก
[R4]ประเมินค่า
[R3]ระบบโทรศัพ
30
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมติดต
31
[R1]ประชุมเครื
[R2]ประชุมเตรี
 

วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1