จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
กรกฏาคม 2560
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
2
3
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมทบทว
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
4
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมติดต
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
5
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R5]คณะกรรมการ
6
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R2]การถ่ายโอน
[R2]ประชุมร่วม
7
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R2]คณะกรรมการ
[R3]สอบสัมภาษณ
8
9
10
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
11
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R1]คณะกรรมการ
[R2]โครงการ EdPEx
[R2]โครงการ EdPEx
12
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R2]คณะกรรมการ
[R1]ผู้อำนวยกา
13
[R2]เลือกตั้งก
[R2]เลือกตั้งก
[R1]สรรหากิตติ
[R4]ซ่อมแซม
14
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R3]รับรองผลกา
[R2]ประชุมคณะก
15
16
17
[R2]โครงการ EdPEx
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R1]โครงการ EdPEx
18
[R1]ประชุมคณะก
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R2]กำกับ ดูแล
19
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R5]การตรวจสอบ
[R3]ประชุมติดต
20
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R1]การจัดการค
[R2]เตรียมความ
21
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R2]KM ศูนย์ประก
[R3]เลือกตั้งก
22
[R1]การประชุม
[R1]ประชุม ปอม
23
24
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R3]คณะกรรมการ
25
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R1]การประชุมห
26
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R5]คณะกรรมการ
[R2]ประชุมคณะก
27
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R1]โครงการฝึก
[R1]โครงการฝึก
28
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
29
30
31
[R4]ซ่อมแซม
[R4]ซ่อมแซม
[R3]กองทุนพัฒน
[R5]การสอบข้อเ
 

วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1