จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
มกราคม 2562
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
2
[R2]ประเมินอธิ
[R2]ประชุมบุคล
3
[R2]ปะชุมคณะกร
[R1]ประเมินอธิ
[R1]ประเมินอธิ
[R2]ประเมินอธิ
4
[R2]ประชุมคณะก
[R3]สอบสวนวินั
5
[R1]พิจารณาคัด
6
[R1]พิจารณาคัด
7
[R2]ประชุมคณะก
[R3]ตรวจรับมอบ
[R4]กรรมการเลื
[R3]ติดตามงานจ
8
[R3]คณะกรรมการ
[R1]ประชุมคณะก
[R2]กำกับ ดูแล
9
[R2]ประชุมการด
[R3]สอบข้อเท็จ
[R1]กำกับติดตา
[R1]หารือความร
10
[R2]ประชุมคณะก
[R3]คณะกรรมการ
[R1]ประชุมพิจา
[R5]ประชุมความ
11
[R2]คณะกรรมการ
[R1]เตรียมงานด
12
13
14
[R3]ประชุมคณะก
[R5]การประเมิน
15
[R1]ก.บ.ม.
[R3]สอบสวนวินั
[R2]ประชุมงานส
16
[R2]สอบข้อเท็จ
[R3]ประชุมคณะก
[R3]สอบข้อเท็จ
[R4]สอบหาข้อเท
17
[R1]คณะทำงานพั
[R2]สอบความรับ
[R3]ตรวจรับมอบ
[R4]ตรวจสอบควา
18
[R2]โครงการทบท
[R3]คณะกรรมการ
[R1]ประชุมทบทว
[R3]การวิเคราะ
19
20
21
[R3]ประชุมกองบ
[R3]สอบข้อเท็จ
[R5]ประชุมกองบ
[R2]ประชุมคณะก
22
[R1]ประชุมคณะก
[R1]คณะกรรมการ
[R2]การวิเคราะ
[R2]การวิเคราะ
23
[R3]สอบข้อเท็จ
[R1]ติดตามผลกา
[R5]สอบสัมภาษณ
[R2]ติดตามงานจ
24
25
[R2]กิจกรรมKM กา
[R1]ประชุมโครง
26
27
28
[R2]ประเมินผลก
[R2]ประชุมคณะก
[R3]ประเมินผลก
[R3]ประเมินผลก
29
[R2]ประเมินผลก
[R2]ประเมินผลก
[R3]ประเมินผลก
[R3]ประเมินผลก
30
[R2]ประชุมอธิก
[R3]สอบข้อเท็จ
[R2]ประชุมที่ป
31
[R1]โครงการพัฒ
[R1]โครงการพัฒ
[R2]ประชุมคณะก
[R5]ประชุมงานส
 

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการจองอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง


วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1