จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
พฤศจิกายน 2561
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
[R2]สรุปผลการว
[R2]สรุปผลการว
2
[R1]สรุปผลการว
[R1]สรุปผลการว
[R5]สรุปผลการส
[R5]สรุปผลการส
3
4
5
[R2]ประชุมคณะก
[R1]การรับบุคค
[R1]ประชุมคณะก
6
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R3]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมงานส
[R5]การพิจารณา
7
[R1]สรุปผลการว
[R1]สรุปผลการว
[R2]ประชุมบุคล
[R4]สอบสวนวินั
8
[R2]ประเมินอธิ
[R1]สรุปผลการว
[R1]สรุปผลการว
[R2]สรรหาคณบดี
9
[R2]โครงการทบท
[R1]ประชุมเตรี
10
11
12
[R1]ประชุมเครื
[R2]ประชุมการง
[R2]ประชุมคณะก
[R3]ตรวจรับมอบ
13
[R1]ประชุมคณะก
[R2]กำกับ ดูแล
[R3]ประชุมเตรี
[R1]คณะกรรมการ
14
[R2]สรุปแผนการ
[R3]สอบหาข้อเท
15
[R1]คณะทำงานพั
[R3]ประชุมการจ
[R5]ประชุมคณะก
[R5]ติดตามงานจ
16
[R2]คณะกรรมการ
[R2]ประชุมคณะก
[R3]สอบสวน
[R1]ประชุมเตรี
17
18
19
[R1]สรุปผลการว
[R1]สรุปผลการว
[R2]ประชุมประจ
[R2]ประชุมประจ
20
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R1]คณะกรรมการ
[R2]ทบทวนแผนกล
[R2]ทบทวนแผนกล
21
[R1]สรุปผลการว
[R2]สรุปผลการว
[R2]พิจารณาคัด
[R4]สอบสวนวินั
22
[R1]สรุปผลการว
[R1]สรุปผลการว
[R5]สอบข้อเท็จ
[R2]สอบสัมภาษณ
23
[R1]สรุปผลการว
[R3]ติดตามงานจ
[R4]สอบสวนวินั
24
25
26
[R1]ประชุมพนัก
[R2]ประชุมคณะก
[R4]สอบความรับ
[R5]ประชุมการพ
27
[R1]ประชุมคณะก
[R1]การจัดการค
[R2]ประชุมพิจา
[R3]สอบสวนวินั
28
[R2]ประชุมคณะก
[R5]คณะกรรมการ
[R1]ปริญญาบัตร
[R2]ประชุมคณะก
29
[R2]ประชุมนิสิ
[R1]คณะกรรมการ
[R3]ติดตามงานจ
[R1]ประชุมคณะก
30
 

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการจองอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง


วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1