วันที่ 11 ธันวาคม 2561
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 3 / ช่วงบ่าย - ไม่ว่าง
เวลา : 13 : 00 น. - 16 : 30 น.
เรื่องที่ประชุม : คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองวารสารทางวิชาการฯ ครั้งที่ 12/2561
อุปกรณ์ที่ใช้ : โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์  
ชื่อหน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย
ชื่อผู้จอง : นางสาวอรไท สีหาบุญมี
จำนวนคน : (20 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 2013, 09-9469-1565