วันที่ 17 ธันวาคม 2561
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 1 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 09 : 00 น. - 12 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2561
อุปกรณ์ที่ใช้ : ไมค์ เครื่องรับส่งสัญญาณ IT จอโปรเจ็คเตอร์  Video Conference
ชื่อหน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร กองทะเบียนและประมวลผล
ชื่อผู้จอง : นางโรชินี ทุ่นทอง
จำนวนคน : 45
เบอร์ติดต่อ : 1210 081-0502297