วันที่ 17 ธันวาคม 2561
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 4 / ช่วงบ่าย - ไม่ว่าง
เวลา : 13 : 30 น. - 15 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : ประเมินค่างานฯ
อุปกรณ์ที่ใช้ : -  
ชื่อหน่วยงาน : กองบริการการศึกษา
ชื่อผู้จอง : ศิริลักษณ์ ถิตย์รัศมี
จำนวนคน : (8 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 0919545441