วันที่ 18 ธันวาคม 2561
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 1 / ช่วงบ่าย - ไม่ว่าง
เวลา : 13 : 00 น. - 16 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
อุปกรณ์ที่ใช้ : ไมค์ โปรเจคเตอร์  
ชื่อหน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย
ชื่อผู้จอง : กนกนวล นรินยา
จำนวนคน : (50-60 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 2063