วันที่ 18 ธันวาคม 2561
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 3 / ช่วงบ่าย - ไม่ว่าง
เวลา : 15 : 00 น. - 16 : 30 น.
เรื่องที่ประชุม : สอบสวนวินัย
อุปกรณ์ที่ใช้ :  
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานนิติการ
ชื่อผู้จอง : ทัศนีย์วรรณ บุญลี
จำนวนคน : (20 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1232