วันที่ 24 ธันวาคม 2561
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 2 / ช่วงบ่าย - ไม่ว่าง
เวลา : 13 : 00 น. - 16 : 30 น.
เรื่องที่ประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองกลาง ครั้งที่ 7-2561
อุปกรณ์ที่ใช้ : -  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป กองกลาง
ชื่อผู้จอง : นางกัญญาณัฐ พรรณภักดี , นางสาววิลสวัลย์ ม่วงเสน
จำนวนคน : (40-50 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1265 , 1262