วันที่ 28 ธันวาคม 2561
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 2 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 09 : 00 น. - 12 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : สอบความรับผิดทางละเมิด
อุปกรณ์ที่ใช้ :  
ชื่อหน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้จอง : อัญชลี
จำนวนคน : (9 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1389
หมายเหตุ : **หากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการจองห้องประชุม กรุณาติดต่อกลุ่มงานการประชุม
โทร. 1277,1342,043-754374