เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
คำสั่งมอบภาระหน้าที่
 
 
   งานสภามหาวิทยาลัย
 
  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
วาระดำรงตำแหน่ง
ปฏิทินการประชุม
สรุปย่อรายงานการประชุม
วาระการประชุมย้อนหลัง
 
 
   งานบริหารมหาวิทยาลัย
 
  คณะกรรมการบริหาร
วาระดำรงตำแหน่ง
ปฏิทินการประชุม
สรุปย่อรายงานการประชุม
วาระการประชุมย้อนหลัง
 
 
   ปริญญากิตติมศักดิ์
 
  ประกาศ ผลการอนุมัติปริญญา
 
 
   งานประชุมกฏหมาย
     /กลั่นกรอง
 
  คณะกรรมการ
ปฏิทินการประชุม
 
 
   งานประชุม km
 
  KM อธิการบดี
KM รองอธิการบดี
 
 
   งานประชุมกำกับดูแล
     กิจการ มหาวิทยาลัย
 
  รายงานผลการติดตาม
ผลการดำเนินงาน
 
 
   อื่น ๆ
 
  แผนปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพ
ประกาศ ก.บ.ม
รายละเอียดห้องประชุม
รูปภาพห้องประชุม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กองคลังและพัสดุ
บทความเกี่ยวกับกฎหมาย
 
 
   โครงการ
 
  สรุปโครงการ
 
   กิจกรรมการมีส่วนร่วม
  กับหน่วยงาน
  ชื่อกิจกรรม

  เริ่มนับตัังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 54
Free Hit Counters
Free Hit Counters


www.meeting.msu.ac.th


 
::กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร 043-754-374::
พระราชบัญญัติ

ค้นหาข้อมูล :
* กรอก ชื่อเรื่อง หรือ ค.ศ. เช่น 2012
ลำดับ เรื่อง Download
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 [ 2016-07-14 09:08:26 ]
2 พระราชบัญญัติ ว่าการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2538 [ 2014-06-03 13:26:25 ]
3 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 [ 2014-06-03 13:16:07 ]
4 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2539 [ 2013-12-23 09:02:00 ]
5 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 [ 2013-01-10 10:36:51 ]
6 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 [ 2013-01-10 10:36:31 ]
7 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามพ.ศ.2550 [ 2013-01-10 10:36:02 ]
8 พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 [ 2013-01-10 10:35:13 ]
9 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรียนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 [ 2013-01-10 10:34:44 ]
10 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2541 [ 2013-01-10 10:34:24 ]
11 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 [ 2013-01-10 10:33:29 ]
 
จำนวน : 11  หัวข้อ | จำนวน : 1 | หน้า : 1
:: กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ::
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร/โทรสาร 043-754-374 ภายใน 1342,1277,1313,1391
©Copyright all reserv. 2012