เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
คำสั่งมอบภาระหน้าที่
 
 
   งานสภามหาวิทยาลัย
 
  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
วาระดำรงตำแหน่ง
ปฏิทินการประชุม
สรุปย่อรายงานการประชุม
วาระการประชุมย้อนหลัง
 
 
   งานบริหารมหาวิทยาลัย
 
  คณะกรรมการบริหาร
วาระดำรงตำแหน่ง
ปฏิทินการประชุม
สรุปย่อรายงานการประชุม
วาระการประชุมย้อนหลัง
 
 
   ปริญญากิตติมศักดิ์
 
  ประกาศ ผลการอนุมัติปริญญา
 
 
   งานประชุมกฏหมาย
     /กลั่นกรอง
 
  คณะกรรมการ
ปฏิทินการประชุม
 
 
   งานประชุม km
 
  KM อธิการบดี
KM รองอธิการบดี
 
 
   งานประชุมกำกับดูแล
     กิจการ มหาวิทยาลัย
 
  รายงานผลการติดตาม
ผลการดำเนินงาน
 
 
   อื่น ๆ
 
  แผนปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพ
ประกาศ ก.บ.ม
รายละเอียดห้องประชุม
รูปภาพห้องประชุม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กองคลังและพัสดุ
บทความเกี่ยวกับกฎหมาย
 
 
   โครงการ
 
  สรุปโครงการ
 
   กิจกรรมการมีส่วนร่วม
  กับหน่วยงาน
  ชื่อกิจกรรม

  เริ่มนับตัังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 54
Free Hit Counters
Free Hit Counters


www.meeting.msu.ac.th


 
::กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร 043-754-374::
ข้อบังคับ

ค้นหาข้อมูล :
* กรอก ชื่อเรื่อง
ลำดับ เรื่อง Download
  ข้อบังคับปี พ.ศ.2559
1 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 (วันที่ 18 มี.ค.59) [ 2016-04-08 09:52:32 ]
2 ข้อบังคับ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตรจารย์ พ.ศ.2559 (9 ก.พ.59) [ 2016-02-15 13:28:28 ]
3 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (9 ก.พ. 59) [ 2016-02-15 13:26:18 ]
   
  ข้อบังคับปี พ.ศ.2558
1 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารและดำเนินการของคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 [ 2015-12-01 10:48:06 ]
2 ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 [ 2015-11-13 10:41:14 ]
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน(ฉบับที่3) พ.ศ 2558 [ 2015-06-02 16:09:18 ]
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการและเงินเดือนที่จะได้รีบของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558 [ 2015-05-12 10:20:06 ]
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2558 [ 2015-05-12 09:33:31 ]
   
  ข้อบังคับปี พ.ศ.2557
1 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน หรือสื่อการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 [ 2014-11-04 09:16:27 ]
2 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 [ 2014-07-23 11:11:11 ]
3 ข้อบังคับ มมส.ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่3) พ.ศ.2557 [ 2014-07-22 10:18:36 ]
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 [ 2014-07-22 10:15:16 ]
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 [ 2014-06-25 09:00:17 ]
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2557 [ 2014-02-07 13:00:30 ]
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 [ 2014-02-07 12:59:40 ]
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2557 (ลงวันที่ 31 ม.ค 57) [ 2014-02-04 16:05:07 ]
   
  ข้อบังคับปี พ.ศ.2556
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารควม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ (ลงวันที่ 6 ก.ย. 56) [ 2013-09-19 10:24:56 ]
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ลงวันที่ 6 ก.ย. 56) [ 2013-09-19 10:22:12 ]
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ (ลงวันที่ 18 เม.ย. 56) [ 2013-04-29 08:54:36 ]
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ลงวันที่ 19 เม.ย. 56) [ 2013-04-29 08:53:20 ]
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556 (ลงวันที่ 28 ก.พ. 56) [ 2013-03-27 09:04:48 ]
   
  ข้อบังคับปี พ.ศ.2555
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 [ 2013-01-29 15:40:58 ]
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2555 [ 2013-01-15 15:16:41 ]
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ.2555 [ 2013-01-15 15:16:26 ]
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2555 [ 2013-01-15 15:16:06 ]
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำสูงขึ้น พ.ศ.2555 [ 2013-01-15 15:15:45 ]
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 [ 2013-01-15 15:15:24 ]
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยวิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 [ 2013-01-15 15:15:08 ]
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 [ 2013-01-15 15:14:40 ]
9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน และการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555 [ 2013-01-15 15:14:28 ]
10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2555 [ 2013-01-15 15:13:44 ]
11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 [ 2013-01-15 15:13:23 ]
   
  ข้อบังคับปี พ.ศ.2554
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยมาตราฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2554 [ 2013-01-15 15:12:57 ]
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 [ 2013-01-15 15:12:28 ]
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งบุคลากร พ.ศ.2554 [ 2013-01-15 15:11:56 ]
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันการอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 [ 2013-01-15 15:11:39 ]
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2554 [ 2013-01-15 15:11:24 ]
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยตำแหน่งพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 [ 2013-01-15 15:11:08 ]
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน พ.ศ. 2554 [ 2013-01-15 15:10:54 ]
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของคณะวัฒนธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554 [ 2013-01-15 15:10:31 ]
9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554 [ 2013-01-15 15:08:30 ]
   
  ข้อบังคับปี พ.ศ.2553
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2553 [ 2013-01-15 15:07:29 ]
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553 [ 2013-01-15 15:07:07 ]
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 [ 2013-01-15 15:06:38 ]
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษวินัยและการรักษาวินัย การอออกจากราชการของพนักงาน พ.ศ. 2553 [ 2013-01-15 15:06:18 ]
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2553 [ 2013-01-15 15:05:47 ]
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553 [ 2013-01-15 15:05:24 ]
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานสำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2553 [ 2013-01-15 15:05:04 ]
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยตำแหน่งพนักงาน พ.ศ. 2553 [ 2013-01-15 15:04:43 ]
9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2553 [ 2013-01-15 15:04:22 ]
10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการรักษาราชการแทน พ.ศ.2553 [ 2013-01-15 15:03:44 ]
11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2553 [ 2013-01-15 15:03:22 ]
12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พ.ศ.2553 [ 2013-01-15 15:03:03 ]
13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ.2553 [ 2013-01-15 15:02:45 ]
14 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 [ 2013-01-15 15:02:25 ]
15 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 [ 2013-01-14 15:02:20 ]
16 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ พ.ศ.2553 [ 2013-01-14 15:01:59 ]
17 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ.2553 [ 2013-01-14 15:01:40 ]
18 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2553 [ 2013-01-14 14:59:20 ]
19 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2553 [ 2013-01-14 14:58:59 ]
20 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2553 [ 2013-01-14 14:56:59 ]
  ดูเพิ่มเติม  
  ข้อบังคับปี พ.ศ.2552
1 ข้อบังคับว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. 2552 [ 2015-01-20 13:36:37 ]
2 ข้อบังคับว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เพราะเหตุคับข้องใจ พ.ศ. 2552 [ 2015-01-20 13:35:53 ]
3 ข้อบังคับว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ พ.ศ. 2552 [ 2015-01-20 13:34:59 ]
4 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บน ข้าราชการและพนักงานที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552 [ 2015-01-20 13:34:13 ]
5 ข้อบังคับว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. 2552 [ 2015-01-20 13:33:15 ]
6 ข้อบังคับว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2552 [ 2015-01-20 13:32:33 ]
7 ข้อบังคับว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง พ.ศ. 2552 [ 2015-01-20 13:31:51 ]
8 ข้อบังคับว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2552 [ 2015-01-20 13:30:55 ]
9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 [ 2013-01-14 14:50:54 ]
10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการคุณสมบัติและการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2552 [ 2013-01-14 14:50:32 ]
11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2552 [ 2013-01-14 14:50:02 ]
12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 [ 2013-01-14 14:49:27 ]
13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมาหสารคาม ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2552 [ 2013-01-14 14:48:57 ]
14 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2552 [ 2013-01-14 14:48:24 ]
15 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 [ 2013-01-14 14:46:56 ]
   
  ข้อบังคับปี พ.ศ.2551
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 [ 2013-01-14 14:46:21 ]
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 [ 2013-01-14 14:46:10 ]
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธิการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทข้าราชการ พศ 2551 [ 2013-01-14 14:45:49 ]
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธิการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ พศ 2551 [ 2013-01-14 14:45:31 ]
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธิการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พศ 2551 [ 2013-01-14 14:45:10 ]
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสรรหากรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำ(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 [ 2013-01-14 14:44:47 ]
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนโดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 [ 2013-01-14 14:44:17 ]
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันและสำนัก(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551 [ 2013-01-14 14:43:57 ]
9 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่2) พศ.2551 [ 2013-01-14 14:43:02 ]
10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 [ 2013-01-14 14:42:06 ]
11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ 2551 [ 2013-01-14 14:41:26 ]
12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา พ ศ 2551 [ 2013-01-14 14:41:07 ]
13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันการอุดมศึกษา พศ 2551 [ 2013-01-14 14:40:25 ]
   
  ข้อบังคับปี พ.ศ.2550
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 [ 2013-01-14 14:39:30 ]
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 [ 2013-01-14 14:38:47 ]
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน หรือสื่อการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. และศาสตราจารย์ (ฉบับ2) พ.ศ. 2550 [ 2013-01-14 14:38:05 ]
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 [ 2013-01-14 14:37:08 ]
   
  ข้อบังคับปี พ.ศ.2549
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2549 [ 2013-01-14 14:36:35 ]
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [ 2013-01-14 14:15:15 ]
   
  ข้อบังคับปี พ.ศ.2547
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2547 [ 2013-01-14 14:28:55 ]
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ. 2547 [ 2013-01-14 14:15:43 ]
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2547 [ 2013-01-14 14:14:32 ]
   
  ข้อบังคับปี พ.ศ.2546
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2546 [ 2013-01-14 14:14:12 ]
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546 [ 2013-01-14 14:12:57 ]
   
  ข้อบังคับปี พ.ศ.2542
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2542 [ 2013-01-14 14:12:37 ]
   
  ข้อบังคับปี พ.ศ.2540
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2540 [ 2013-01-14 12:01:05 ]
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2540 [ 2013-01-14 11:55:16 ]
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2540 [ 2013-01-14 11:54:05 ]
   
  ข้อบังคับปี พ.ศ.2539
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2539 [ 2013-01-14 11:51:38 ]
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2539 [ 2013-01-14 11:51:17 ]
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหากรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2539 [ 2013-01-14 11:50:53 ]
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารควม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539 [ 2013-01-14 11:50:06 ]
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2539 [ 2013-01-14 11:49:41 ]
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539 [ 2013-01-14 11:49:24 ]
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันหรือสำนัก พ.ศ. 2539 [ 2013-01-14 11:48:46 ]
   
  ข้อบังคับปี พ.ศ.2538
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 [ 2013-01-14 11:46:17 ]
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 [ 2013-01-14 11:45:32 ]
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผุ้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2538 [ 2013-01-14 11:44:42 ]
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2538 [ 2013-01-14 11:44:03 ]
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 [ 2013-01-14 11:42:36 ]
   
  ข้อบังคับที่ยกเลิก
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนหรือสื่อการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549 [ 2014-07-29 09:34:24 ]
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ 2551 (ยกเลิก) [ 2013-01-14 14:41:41 ]
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พศ 2551 (ยกเลิก) [ 2013-01-14 14:40:51 ]
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 [ 2013-01-14 14:36:01 ]
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ยกเลิก) [ 2013-01-14 14:30:15 ]
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 (ยกเลิก) [ 2013-01-14 14:28:31 ]
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 [ 2013-01-14 14:12:14 ]
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552 (ยกเลิก) [ 2013-01-14 11:41:19 ]
9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2552 (ยกเลิก) [ 2013-01-14 11:41:10 ]
10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ. 2552 (ยกเลิก) [ 2013-01-14 11:41:00 ]
11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารงานและดำเนินงานสำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2552 (ยกเลิก) [ 2013-01-14 11:40:50 ]
12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหสารคาม พศ 2551 (ยกเลิก) [ 2013-01-14 11:40:43 ]
13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้ใช้ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล (พ.ศ 2543) .พ.ศ 2551 (ยกเลิก) [ 2013-01-14 11:40:34 ]
14 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ พ.ศ.2548 (ยกเลิก) [ 2013-01-14 11:40:26 ]
15 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2548 (ยกเลิก) [ 2013-01-14 11:40:00 ]
16 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2547 (ยกเลิก) [ 2013-01-14 11:39:51 ]
17 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547 (ยกเลิก) [ 2013-01-14 11:39:29 ]
18 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 (ยกเลิก) [ 2013-01-14 11:39:20 ]
19 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546 (ยกเลิก) [ 2013-01-14 11:39:10 ]
20 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2545 (ยกเลิก) [ 2013-01-14 11:39:02 ]
  ดูเพิ่มเติม  
 
จำนวน : 24  หัวข้อ | จำนวน : 2 | หน้า : 1 [ 2 ] ต่อไป>>
:: กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ::
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร/โทรสาร 043-754-374 ภายใน 1342,1277,1313,1391
©Copyright all reserv. 2012