กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

 

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารงานของคณบดี
ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบฟอร์มรายงานการบริหารงานคณบดี

1. < ดาวโหลด > 
2. < ดาวโหลด >

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่  4/2560

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2560

เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี

ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 13.30 น

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่  2/2560

วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา  09.00 น.

ณ ห้องประชุม Meeting 3 - 4 ชั้น 2

อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 
 

ค้นหาเอกสาร

โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 1 หลักสูตร 1 ชุมชน   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ   

ระบบ E-Learning   MSU E-mail   

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย   MSUtube   ห้องสมุดกิจกรรม

      

สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ 20 ส.ค. 59

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 16171
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์