กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

     การเสนอชื่อ
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  


ประกาศกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง วิธีและขั้นตอนการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (จำนวน 14 ราย)

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5/2560

และร่วมโครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัย

ร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ 2560

ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องประชุม KANDA HALL

โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กระบี่ จังหวัดกระบี่

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่  10/2560

วันที่  6  มิถุนายน  2560

เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี

ครั้งที่ 8/2560

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.30 น

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ค้นหาเอกสาร

โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 1 หลักสูตร 1 ชุมชน   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ   

ระบบ E-Learning   MSU E-mail   

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย   MSUtube   ห้องสมุดกิจกรรม

      

สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ 20 ส.ค. 59

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 34398
เรามี 41 บุคคลทั่วไป ออนไลน์