กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ข้อบังคับที่ยกเลิก

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนหรือสื่อการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549 (ยกเลิก)

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ 2551 (ยกเลิก)

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พศ 2551 (ยกเลิก)

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (ยกเลิก)

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ยกเลิก)

6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 (ยกเลิก)

7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 (ยกเลิก)

8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)

9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)

10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)

11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารงานและดำเนินงานสำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)

12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหสารคาม พศ 2551 (ยกเลิก)

13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้ใช้ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล (พ.ศ 2543) .พ.ศ 2551 (ยกเลิก

14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ พ.ศ.2548 (ยกเลิก) 

15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2548 (ยกเลิก)

16. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2547 (ยกเลิก)

17. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547 (ยกเลิก)

18. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 (ยกเลิก)

19. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546 (ยกเลิก) 

20. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2545 (ยกเลิก)

21. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบันที่ 2) พ.ศ. 2544

22. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 (ยกเลิก)

23 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 (ยกเลิก)

24. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2542 (ยกเลิก)

25.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารงานและดำเนินงานสำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน หรือสื่อการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 (ยกเลิก) Administrator 205
2 ข้อบังคับ ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 (ยกเลิก) Administrator 209
3 ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 (ยกเลิก) Administrator 130
4 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน หรือสื่อการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 (ยกเลิก) Administrator 146
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ลงวันที่ 19 เม.ย. 56) (ยกเลิก) Administrator 122
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2553 (ยกเลิก) Administrator 276
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2552 (ยกเลิก) Administrator 144
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ยกเลิก) Administrator 187
9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน หรือสื่อการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. และศาสตราจารย์ (ฉบับ2) พ.ศ. 2550 (ยกเลิก) Administrator 185
10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2549 (ยกเลิก) Administrator 257
 

ตารางปฏิบัติงาน