กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

บุคลากร

ชื่อ : นางสาวณภัทร พรจำศิล 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการประชุม โทร 1391 
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Tel : 089-6179082

 


 

ชื่อ : นายสรเดช บำรุง 
ตำแหน่ง : นิติกร 
หน้าที่ : งานระเบียบ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัย โทร 1313
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Tel : 090-9468595


 

ชื่อ : นายบุณยสิทธิ์ สายประเสริฐ 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ : งานสภามหาวิทยาลัย โทร 1277 
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

Tel : 098-7145569


 

ชื่อ : นางสาวอัจฉรา หล้าบ้านโพน 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ : งานประชุมคณะกรรมการบริหาร/การเงิน โทร 1277 
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
Tel : 089-9411244


ชื่อ : นางสาวธัณฏิกานต์ คำวิเศษธนธรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ : งานประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี/งานประชุมสภา ฯ/งานประชุมอื่นๆ โทร 1342
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Tel : 092-5656617

ชื่อ : นางสาวนฐพร ลีลาศ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ : งานธุรการ/งานบุคคล/การเงิน/งานประชุมอื่นๆ โทร 1342
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Tel : 
080-7495877

ชื่อ : นางสาวพิณนุการ์ บุตรโพธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ : งานพัฒนาเว็บไซต์/งานประชุมอื่นๆ โทร 1277
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Tel : 
080-4611620

ชื่อ : นางสาวศศิวิมล จันทร์เปล่ง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
หน้าที่ : งานธุรการ/งานพัสดุ/งานบุคคล/งานประชุมอื่นๆ โทร 1342
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Tel : 
085-4566750

 

 
 

ตารางปฏิบัติงาน