กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ข้อบังคับที่ยกเลิก

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนหรือสื่อการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549 (ยกเลิก)

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ 2551 (ยกเลิก)

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พศ 2551 (ยกเลิก)

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (ยกเลิก)

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ยกเลิก)

6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 (ยกเลิก)

7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 (ยกเลิก)

8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)

9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)

10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)

11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารงานและดำเนินงานสำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)

12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหสารคาม พศ 2551 (ยกเลิก)

13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้ใช้ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล (พ.ศ 2543) .พ.ศ 2551 (ยกเลิก

14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ พ.ศ.2548 (ยกเลิก) 

15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2548 (ยกเลิก)

16. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2547 (ยกเลิก)

17. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547 (ยกเลิก)

18. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 (ยกเลิก)

19. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546 (ยกเลิก) 

20. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2545 (ยกเลิก)

21. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบันที่ 2) พ.ศ. 2544

22. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 (ยกเลิก)

23 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 (ยกเลิก)

24. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2542 (ยกเลิก)

25.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารงานและดำเนินงานสำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2549 59

ตารางปฏิบัติงาน