กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

งานสภามหาวิทยาลัย

      

      

 

ตารางปฏิบัติงาน