กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
แบบให้ข้อมูลสัมภาษณ์การประเมินอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ 2560
 

ประกาศ การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


ประกาศ การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่  2/2561

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา  09.00 น.

ณ ห้องประชุม Meeting 1-2 ชั้น 2

อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่  3/2561

วันที่  27  กุมภาพันธ์  2561

เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี

และผู้ช่วยอธิการบดี

ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 


ขั้นตอนการเสนอระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ตารางปฏิบัติงาน