กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารงานของคณบดี
ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบฟอร์มรายงานการบริหารงานคณบดี

1. < ดาวโหลด > 
2. < ดาวโหลด >

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่  6/2560

วันที่  28  มีนาคม 2560

เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี

ครั้งที่ 5/2560

วันที่ 29 มีนาคม 2560  เวลา 13.30 น

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่  3/2560

วันที่  31 มีนาคม 2560

เวลา  09.00 น.

ณ ห้องประชุม Meeting 3 - 4 ชั้น 2

อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร