กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ประกาศ
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ประกาศ
 กำหนดการและขั้นตอน

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่  3/2562

วันที่ 29 มีนาคม 2562

เวลา  08.30 น.

ประชุมโดยการส่งสัญญาณทางไกลผ่านจอภาพ
(Video Conference) 3 แห่ง
ระหว่าง ห้องประชุมใหญ่
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 4 อาคารศาลอาญา  ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร       
ห้องประชุมหน่วยประสานงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
และห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่  6/2562

วันที่ 19 มีนาคม 2562

เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

*เลื่อน*

ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี

และผู้ช่วยอธิการบดี

ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 


ขั้นตอนการเสนอระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ค่าใช้จ่ายในการประชุม  รายการ ค่าเบี้ยประชุม

ระเบียบค่าเบี้ยประชุม เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 512px Save font awesome.svg
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 512px Save font awesome.svg
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 512px Save font awesome.svg
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 512px Save font awesome.svg
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 512px Save font awesome.svg
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 512px Save font awesome.svg
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552
512px Save font awesome.svg

 

 

ตารางปฏิบัติงาน